بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn

(All) lov och pris tillhör Gud (ensam) som inte hade några (inte var i behov av några) ögonvittnen när Han skapade himlarna och jorden, inte heller valde Han åt sig själv en partner vid Sin sida när Han förberedde och släppte lös ”de levande varelserna”, Han delar inte, med någon, i Sin gudomlighet; ingen kan någonsin lista ut eller få reda på hemligheterna av (Hans) Enhet, tunghäfta och mållöshet blir uttryckelsen och språket då någon försöker frambringa kärnan i Hans egenskaper, förnuftet och intellektet förvirrar, på ett helt felaktigt sätt då försök görs för att förstå ”vad Han är”.

Förvisandes sig själva i förödmjukelse, genom det hedrande och kraftfulla bugandet och tillbakaryggandet i fruktan av Hans Majestät, uppvisar deras korrupta ansikten en panikartad förlägenhet, i extrem rädsla, och alla viktiga arroganta kastar en skygg blick på Hans storhet och begraver sina ansikten i skam. 

Så (all) lov och pris tillhör Dig (ensam), åtföljandes varandra, kontinuerligt, utan avbrott, bundna tillsammans; och Hans välsignelse över Sin Budbärare, för alltid och alltid, och Hans hälsningar till evigheten och bortom det. O min Herre och Gud; låt mig reparera, förbättra och besvara avsikten i den tidiga starten på dagen, och i mitten av den, arbeta för mitt leverne och göra framsteg, och till slut, lyckas. 
 
Jag tar min tillflykt hos Dig, från den dag vars början är full av oro, en medelpunkt fylld med ångest och rastlöshet, och slutet fylld av smärta och lidande, O min Herre och Gud; jag söker Din förlåtelse, för alla högtidliga löftet jag avlagt, för varje löfte jag åtog mig att fullgöra, och varje skyldighet jag gick i borgen för, och sedan inte gjorde något bra. Jag bönfaller Dig (om förlåtelse) i fråga om missförhållanden utförda av mig gentemot Dina tjänare.
 

Vem än bland Dina manliga tjänare, eller kvinnliga tjänare, som anser att han eller hon blivit felaktigt behandlade av mig, endera med hänsyn till hans eller hennes ”jag” eller goda rykte, eller egendom, eller vänner och familj, eller barn; eller genom att tala ont om honom eller henne i deras frånvaro genom förtal av hederliga namn; eller sträng behandling, och tagna friheter, av fördomar och partiskhet, eller av lust och ambition, eller av förakt eller i känslomässig hetta, eller skenhelighet eller förargelse, (huruvida) han eller hon är närvarande eller frånvarande, levande eller död; därefter var det ur min hand, och bortom all möjligheter, att återställa, och få frigöra sig bördan. Jag anhåller en önskan till Dig.

O Han som styr uteslutande det förbehållna att tillgodose önskemål och begär, vilka kallar till Hans ledning, strävandes i hög fart mot Hans avgörande dispens, att sända välsignelser över Mohammad och hans ättlingar.

Och göra fred mellan mig och honom (eller henne), till vilken grad och på vilket sätt DU finner det lämpligt, och skänk mig en gåva av Din nåd, DU är sannerligen aldrig i underläge på grund av förlåtelse, inte heller lider DU någon förlust genom att bevilja Dina förmåner, O den mest Nåderike.

O min Herre och Gud; skänk mig varje måndag två gåvor, sinnesfrid i den tidiga början på grund av lydandet av Dig i alla frågor, välbefinnande och ro i den senare delen beroende på mottagandet av Ditt överseende, O Han som är ”ILLAH” (den ende sanne Guden), utom Honom (kan) ingen förlåta synder.


Taget ur Duaa.se

Duaa, duaa.se, islam, muslim, måndag,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn

(All) lov och pris tillhör Gud (ensam) som lindade natten (med mörker), som gjorde sömnen till ett medel för vila och ro, och dagen en tid för arbete och ansträngningar. (All) lov och pris tillhör Dig (ensam), [för DU får mig att komma ur den djupa sömnen (en orörlig paus av inaktivitet) varje dag, även om DU skulle kunna göra denna vila evig], eviga beröm, (som) aldrig någonsin blir avskuret, som varken någon av de skapade varelserna kan känna, skildra eller räkna upp.

O min Herre och Gud; (All) lov och pris tillhör Dig (enbart) för DU skapade (allt) i ordning och jämvikt, väl mätt, väl förvaltat, utfört på ett effektivt sätt, och bestämt dess varaktighet, gav liv, orsakade (saker) i fördärvet, och återtog, gjorde bekvämligheter tillgängliga, (blandat med) bekymmer och sorger. Lugn och oberörd ockuperar DU A'rsh (sätet av Gudomlig myndighet), hela universum under Din domän och Dina lagar, jag kallar på Dig med en begäran likt den vars medel och möjligheter är bräckliga och osäkra, med avbrutna tillgångar, och slutet är mycket nära, förväntningarna från det världsliga livet visade sig vara av ringa värde, (nu) i behov av Din barmhärtighet kollapsar jag, suckarna av sorg och beklagelserna för omåttligt beteende är hjärtskärande, felen är väldigt många och även brotten, men genom uppriktighet återvänt ångerfullt till Dig skicka därför välsignelser över Mohammad, den sista profeten, över hans rena och fromma barn, och gör möjligt för mig rekommendationerna av Mohammad, Guds frid och välsignelse vare med honom och hans ättlingar, och beröva mig inte hans sällskap, sannerligen är DU den mest Nåderike.

O min Herre och Gud; genom timmarna av denna onsdag, uppfyll mina fyra önskemål, ge mig styrka att lyda dig, lycka i Din dyrkan, O Allah! Skicka välsignelser över Mohammad och hans ättlingar, viljan att förtjäna Dina belöningar, självbehärskning för att hålla borta det som för med sig Ditt fruktansvärda straff; sannerligen driver DU mycket vänligt och kärleksfullt din vilja igenom.


Taget ur Duaa.se
Duaa, duaa.se, islam, onsdag, åkallelse,

Imam Mahid (AJ) lärde ut denna duaa till sina efterföljare och bad de läsa den under den heliga månaden Ramadan. Det är en duaa som påminner oss att både tro och handling är viktiga för en sann troende. Tror man på Guds budskap måste man agera utefter den. Bönen för hjälp och seger för vår inväntade Imam, Imam Mahdi (AJ), påminner oss att vi måste förbereda oss inför hans ankomst.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

O min Herre och Gud; jag börjar förhärligandet med att prisa Dig: DU, av Dina gåvor, delar villigt ut sanningen och frälsning; Jag vet med säkerhet att DU är den barmhärtigaste i läggning av förlåtande och barmhärtighet, [men] mycket sträng när det är tid för att ge syndare avskräckande bestraffning, den Allsmäktige i ägandet av total kraft och makt,

O min Herre och Gud; DU har givit mig tillåtelse att åkalla Dig och vädja till Dig, så Lyssna, O Åhörare, till mina ord av prisande, och ge ett positivt svar på Min åkallan, och minska mitt fallande i elände, O den ofta-förlåtande. O min Gud,

många bekymmer har DU avlägsnat: Många sorger har DU fördrivit, många eländen har DU minskat: och vid Alla tillfällen DU spred ut barmhärtighet och kortat av de spända Motgångscirklarna. All beröm vare med Allah Som inte har tagit till Sig själv en hustru, och Inte heller en son, och Som har ingen kompanjon i suveränitet,

och inte Heller någon skyddande vän genom beroende, Förstora Honom med all storslagenhet All beröm vare med Allah, med fullständig tacksamhet för alla hans gåvor. All beröm vare med Allah, Som har inget motstånd mot Sitt herravälde och inte heller någon utmaning mot Sina befallningar

All beröm vare med Allah, Som har ingen rådgivare som blandar sig i Hans skapandet av skapelse, och inte heller finns det någonting liknande Honom i Hans storhet. All beröm vare med Allah Vars budord håller igång skapelsen; Hans ära är tydlig genom kärlek och godhet Hans tydliga överflödande generositet är obehindrat tillgänglig genom Hans obegränsade skänkande som inte förbrukar

Hans resurser, och Han Sväller inte de mångfaldiga fördelar förutom för generositets och Godhets skull. Verkligen är Han mäktig, generös. O Allah, jag ber om något av mycket mitt bland mina väldigt många Behov för vilket jag helt och hållet är beroende av Dig, Och, ända sedan evigheten, kan DU klara Dig utan dem, men för mig är Det en ofantlig ansträngning och för Dig är det väldigt lätt och enkelt,

O min Herre och Gud; verkligen, när DU förlåter mina synder, Förbise mina misstag, ha överseende med mina oordnade uppträdanden, Täck över mina olagliga handlingar, visa hänsyn trots mina många Överträdelser som har

begåtts medvetet eller oaktsamt, Jag är frestad att Be om det som jag inte förtjänar av Dig Som, genom Din barmhärtighet, Ger mig uppehälle, förser mig med det som är passande för mig, genom Din kontroll; och utmärker mig med ett gynnsamt svar på mina önskemål. Så jag envisas med att ropa ut, tro på Dig, och jag åkallar Dig,

talar Förtroligt inte rädd, och inte heller blyg, Utan försäkrad om Din kärlek och godhet varje gång jag vänder mig till Dig. En tillfällig motgång – och jag, Genom okunnighet, börjar att förtvivla, fastän att sakta ner må vara en Förklädd välsignelse, därför att DU ensam känner till [alla] konsekvenserna. Jag känner inte till någon

generös herre som är mer Tillmötesgående mot Otillfredsställda tjänare som DU är mot mig. O Herre, DU ger en inbjudan, men jag tillbakavisar den, DU blir bekant med mig, men jag bryr mig inte om Dig DU älskar mig, men jag motsvarar inte till Dig som om DU sträcker Dig över mig. Ändå avstår DU inte från att skänka

favörer och välsignelser på mig utav Din barmhärtighet och generositet, så ha nåd mot Din okunnige tjänare Och behåll honom i gott tillstånd. Verkligen är DU generös och god. Beröm vare med Allah, ägaren till herraväldet, Som sätter kursen för himlen och stjärnorna, kontrollerar

vindarna, Orsakar gryningen, och administrerar makten, världens Herre. Beröm vare med Allah för Hans eftergivenhet i uppvaknandet av Hans all-medvetande. Beröm vare med Allah för Hans förlåtelse, som uppstår från Hans allmakt.Beröm vare med Allah för benådningen Han tillåter trots provokation.

Beröm vare med Allah, skaparen av alla skapade varelser, Som gör uppehälle fritt tillgängligt, startar dagen, ägaren av ära, makt, Förtjänster och gåvor, Som är långt borta, dold och närmast, så nära att Han är fullt medveten om de viskande hemligheterna, den Välsignade, Den Prisade. Beröm vare med Allah

Som har ingen jämlik som kan utmana honom, Och inte heller finns det en gestalt som är jämförbar med Honom, och Inte heller en medhjälpare som kan hjälpa Honom. Han bemästrar de starka med Hans styrka, och skamfläckande är det förskräckliga inför Hans storhet; så Han, genom Hans kraft, utför det Han vill. Beröm vare med Allah, Som svarar mig varje gång jag kallar på Honom;

Täcker över mina fel, ändå är jag olydig mot honom; ger mig den största Delen av gåvorna, ändå vill jag ha mer. Många tjänster har Han beviljat; många fruktansvärda faror har Han Hindrat; och många blommande glädjen har han gjort tillgängligt för mig.

Därför, jag prisar Honom och läser upp Hans förhärligande. Beröm vare med Allah. Inget kan avslöja någonting som Han har gömt; Inget kan stänga dörrarna som Han håller öppna; ingen, som önskar Någonting, skickas bort besviken, av Honom; och ingen som ser länge Och uppmärksamt är bedragen i Hans hopp. Beröm vare med Allah, Som ger skydd till de rädda; Kommer till de hederligas räddning;

Verkar för de svagas och förtrycktas sak; tillintetgör envåldshärskare; Förstör härskare och utnämner ”väntade räddare” i deras ställe. Beröm vare med Allah, Som bryter allt som tillhör förtryckarna; sätter Stopp för tyrannerna; Vakar över de flyende; hämtar hjälp till de som ropar efter hjälp;

infriar Och reder upp de behövande vädjandes krav; Stödjer de rättrogna. Beröm vare med Allah. I Hans djupt inspirerande rädsla skakar och Darrar himlarna och dess boende; Jorden och dess invånare skakar och darrar; Haven och allt som flyter och sommar i dess vatten Flyter tillsammans i spänning och tumult.

Beröm vare med Allah, Som har väglett oss till det här. Sannerligen hade vi inte kunnat bli rätt ledda om Allah inte Hade väglett oss. Beröm vare med Allah, Som skapar men som inte är skapad; Ger upphälle, men inte behöver försörjningGer mat för att äta men tar inte föda gör det levande dött och väcker de Döda till liv; och Han är det eviga,

det finns ingen död för Honom; i Hans Händer är allt det goda. Och han är i stånd att göra alla saker. O min Herre och Gud; välsigna Mohammad, Din tjänare, Budbärare, förtrogne, vän, Käre förtrogne, barmhärtighet på alla skapade varelser, bärare av Dina Sakrament

kvoten av Dina budbärare, den mest överlägsne, den Utomordentlige, den mest stilige, den mest perfekte, den mest hederlige, Den mer framgångsrike, den mer vänligare, den helt rene, den storslagne; Som har mer och bättre välsignelser, fördelar, barmhärtighet ömhet och Hälsningar än DU gjorde tillgängligt för någon av Dina tjänare, profeter, Budbärare, vänner, och de som är ärade av Dig bland Dina skapande varelser.

O min Herre och Gud; välsigna skicka välsignelser över Ali, de rättrognas Ledare. Efterträdare till världarnas Herres Budbärare, Din tjänare, käre representativ, Din Budbärares broder, Ditt avgörande argument över mänskligheten, Ditt viktigaste tecken, den goda nyheten från Dig.

O Allah, välsigna den sanna rena Fatima, Den utvalda ledaren för världens kvinnor.

O Allah, välsigna sönerna till världens barmhärtighet, Ledarna och vägledarna Imamerna al-Hasan och al-Hossein, ledarna för de som vistas i Paradiset

O Allah, välsigna Muslimernas Ledare, Ali ibn al-Hossein, Mohammad ibn Ali, Jafar ibn Mohammad, Musa ibn Jafar, Ali ibn Musa, Mohammad ibn Ali, Ali ibn Mohammad, Al-Hasan ibn Ali,

Och hans son, den rätt vägledde Vägledaren, Ditt avgörande argument över Dina tjänare, Din trovärdiga förtrogne på Din jord; Välsignelser, många och för alltid.

O min Herre och Gud; välsigna Dina budords väktare, Den vaksamma Väktaren, den pålitliga Beskyddaren, den väntade Assisterad av den heliga ande. O Världarnas Herre.

O min Herre och Gud; skicka honom för att kalla på människorna till Din Bok för att Etablera Din religion, och gör att han lyckas på jorden, såsom DU lät de, Som var innan honom, att lyckas, och grunda hans tro, som DU har Godkänt för honom,

Och ge honom, i utbyte, säkerhet efter fruktan, Han tjänar Dig. Han tillskriver ingenting som Din kompanjon

O min Herre och Gud; ge honom kraft och befogenhet, Och gör människorna starkare genom honom. Ge honom den nödvändiga hjälpen, och stödja människorna genom Honom, och gör så att han segrar över allt – en slutlig bestämd seger, och Anförtro honom Din befogenhet åt honom

O min Herre och Gud; ge spridning åt Din religion och Din Profets (levnadssätt), Genom honom, tills ingenting som är rättvist och äkta hemlighålls för Någon mänsklig varelse.

O min Herre och Gud; vi längtar, ivrigt, att i [hans] goda, rättvisa, och era, skall DU Väcka Islam och stimulera dess följare, Och förnedra och förödmjuka bedragarna och deras DUbbelhandlande,

och Inkludera oss bland de som bjuder in människorna till Din lydnad, och led Dem på Din välsignade väg, och ge oss det goda av denna värld och den Kommande världen.

O min Herre och Gud; låt oss stödja och hålla uppe Det som DU gjort känt som sanningen, och låt oss vara fullt medvetna om det som vi misslyckats att göra.

O min Herre och Gud; sätt tillbaka ordningen efter vår oordning, och ena vår skara; väv samman vår splittrade separation; Vänd våra Behov och fattigdom till tillräcklighet; Höj oss från vår degradering; frigör oss från vårt elände; ta ur oss från Skulder; hjälp oss med att komma ut ur bekymrelsens och bedrövelsers Dike;

Fyll igen tomrummet, som har skapats genom förvirring bland oss; låt Våra svårigheter vara lätta att handskas med; förbättra vår substans och Stil; knyt upp våra rep och remmar; låt våra ansträngningar lyckas väl Och säkra framgång; förmå oss att uppfylla våra löften;

Ge svar på vår böner; Lyssna till våra önskemål; Gör så att vi erhåller det goda av den här världen och i livet efter detta; ge Oss mycket och mer än våra förväntningar

O den bäste av givare och skänkare; Och rengör våra hjärtan, avlasta våra känslor av hat och vrede, Och vid dispyt om frågan om sanningen, visa oss den rätta vägen.

Verkligen, vägleder DU vem DU vill på den rätta vägen. Låt oss, genom honom, få ut det bättre av Dina fiender och våra Motståndare, O sanna Gud. Låt det bli så.

O min Herre och Gud; vi känner oss illa till mods och är rubbade av Vår Profets bortgång. Dina välsignelser vare på Honom och på hans Familj, vår väktar-väns frånvaro, för många fiender, vår numeriska Knapphet vår omfattande förvirring, och tidens förändringar.

Så välsigna Mohammad och hans familj, Och hjälp oss att övervinna dessa förhållanden genast.

Avlägsna de olycksbådande molnen som svävar över våra huvuden; räck En hjälpande hand för att nå framgång; För in rättvisans lagar och rättvist spel; gör oss upplysta,. Befria oss från Sorg; och ta hand om oss.

Vid Din barmhärtighet, O DU den Barmhärtigaste av barmhärtiga.

 

Taget ur Duaa.se
Duaa, Iftitah, Ramadan, imam mahdi, mostahabat,