بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn

(All) lov och pris tillhör Gud (ensam) som inte hade några (inte var i behov av några) ögonvittnen när Han skapade himlarna och jorden, inte heller valde Han åt sig själv en partner vid Sin sida när Han förberedde och släppte lös ”de levande varelserna”, Han delar inte, med någon, i Sin gudomlighet; ingen kan någonsin lista ut eller få reda på hemligheterna av (Hans) Enhet, tunghäfta och mållöshet blir uttryckelsen och språket då någon försöker frambringa kärnan i Hans egenskaper, förnuftet och intellektet förvirrar, på ett helt felaktigt sätt då försök görs för att förstå ”vad Han är”.

Förvisandes sig själva i förödmjukelse, genom det hedrande och kraftfulla bugandet och tillbakaryggandet i fruktan av Hans Majestät, uppvisar deras korrupta ansikten en panikartad förlägenhet, i extrem rädsla, och alla viktiga arroganta kastar en skygg blick på Hans storhet och begraver sina ansikten i skam. 

Så (all) lov och pris tillhör Dig (ensam), åtföljandes varandra, kontinuerligt, utan avbrott, bundna tillsammans; och Hans välsignelse över Sin Budbärare, för alltid och alltid, och Hans hälsningar till evigheten och bortom det. O min Herre och Gud; låt mig reparera, förbättra och besvara avsikten i den tidiga starten på dagen, och i mitten av den, arbeta för mitt leverne och göra framsteg, och till slut, lyckas. 
 
Jag tar min tillflykt hos Dig, från den dag vars början är full av oro, en medelpunkt fylld med ångest och rastlöshet, och slutet fylld av smärta och lidande, O min Herre och Gud; jag söker Din förlåtelse, för alla högtidliga löftet jag avlagt, för varje löfte jag åtog mig att fullgöra, och varje skyldighet jag gick i borgen för, och sedan inte gjorde något bra. Jag bönfaller Dig (om förlåtelse) i fråga om missförhållanden utförda av mig gentemot Dina tjänare.
 

Vem än bland Dina manliga tjänare, eller kvinnliga tjänare, som anser att han eller hon blivit felaktigt behandlade av mig, endera med hänsyn till hans eller hennes ”jag” eller goda rykte, eller egendom, eller vänner och familj, eller barn; eller genom att tala ont om honom eller henne i deras frånvaro genom förtal av hederliga namn; eller sträng behandling, och tagna friheter, av fördomar och partiskhet, eller av lust och ambition, eller av förakt eller i känslomässig hetta, eller skenhelighet eller förargelse, (huruvida) han eller hon är närvarande eller frånvarande, levande eller död; därefter var det ur min hand, och bortom all möjligheter, att återställa, och få frigöra sig bördan. Jag anhåller en önskan till Dig.

O Han som styr uteslutande det förbehållna att tillgodose önskemål och begär, vilka kallar till Hans ledning, strävandes i hög fart mot Hans avgörande dispens, att sända välsignelser över Mohammad och hans ättlingar.

Och göra fred mellan mig och honom (eller henne), till vilken grad och på vilket sätt DU finner det lämpligt, och skänk mig en gåva av Din nåd, DU är sannerligen aldrig i underläge på grund av förlåtelse, inte heller lider DU någon förlust genom att bevilja Dina förmåner, O den mest Nåderike.

O min Herre och Gud; skänk mig varje måndag två gåvor, sinnesfrid i den tidiga början på grund av lydandet av Dig i alla frågor, välbefinnande och ro i den senare delen beroende på mottagandet av Ditt överseende, O Han som är ”ILLAH” (den ende sanne Guden), utom Honom (kan) ingen förlåta synder.


Taget ur Duaa.se

Duaa, duaa.se, islam, muslim, måndag,

Kommentera

Publiceras ej